Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Εισαγωγή
Η Petrolina Electric Ltd εμείς» ή ως «Petrolina Electric») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική σας ζωή και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή και νόμιμο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουμε σε εσάς ή με την τυχόν έννομη σχέση που έχουμε μαζί σας. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων («Δήλωση Προστασίας Δεδομένων» ή ως «Δήλωση») ισχύει για προσωπικά στοιχεία που τηρούνται από την Petrolina Electric η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα συνεχίζει να ισχύει ακόμη και αν λήξει η συμφωνία ή η σχέση σας μαζί μας όπως και η παροχή υπηρεσιών μας σε εσάς.

Έχουμε συντάξει την παρούσα Δήλωση για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή για εσάς είτε μέσω των ιστότοπών μας είτε μέσω των εφαρμογών μας, είτε λόγω συνεργασίας (ή σκοπούμενης συνεργασίας ή υφιστάμενης συνεργασίας με την Petrolina Electric) μέσω γραπτής ή άλλης μορφής επικοινωνίας με την Petrolina Electric, είτε όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε από τις ιδιοκτησίες μας,  είτε από άλλες πηγές (όπως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Συγκεκριμένα, αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων:

 • παρέχει μια περίληψη του τρόπου με τον οποίο η Petrolina Electric συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΓΚΠΔ") και κάθε εθνική νομοθεσία που συμπληρώνει ή εφαρμόζει το ΓΚΠΔ,

 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι: α) υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Petrolina Electric, και/ή β) πραγματικοί δικαιούχοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Petrolina Electric, και/ή (γ) πάροχοι υπηρεσιών, προμηθευτές και συνεργάτες της Petrolina Electric, και/ή (δ) υπαλλήλοι (εκτός σε περιπτώσεις όπου ισχύουν άλλες πολιτικές),

 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είχαν επιχειρηματική σχέση με την Petrolina Electric στο παρελθόν, και

 • περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε και γιατί και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει.

Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

 • όταν αναφερόμαστε σε "προσωπικά δεδομένα" εννοούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τραπεζικό λογαριασμό, την ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα και την οικογενειακή σας κατάσταση.

 • όταν αναφερόμαστε σε "ευαίσθητα δεδομένα" εννοούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο ένα άτομο. Ο ΓΚΠΔ θεωρεί ως ευαίσθητες τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (1) φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, (2) πολιτικές απόψεις, (3) θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, (4) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, (5) σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, (6) σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση και (7) γενετικά και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου.

 • όταν αναφερόμαστε σε "επεξεργασία" εννοούμε τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της προστασίας και της αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

 • όταν αναφερόμαστε σε «εμάς» ή στην «Petrolina Electric» ή όταν λέμε «εμείς» εννοούμε την Petrolina Electric Ltd ,η οποία ενεργεί ως εκτελών ή ως υπεύθυνος επεξεργασίας  σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ή είχατε επιχειρηματική σχέση μαζί μας.

Σημείωση: Ορισμένοι από τους συνδέσμους στους ιστότοπούς μας οδηγούν σε άλλες οντότητες του Ομίλου Petrolina ή σε ιστότοπους που δεν ανήκουν στην Petrolina με τις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τους όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους άλλους ιστότοπους.

 

 1. Ποιοι είμαστε – Petrolina Electric

Η Petrolina Electric Ltd είναι θυγατρική οντότητα του Ομίλου Πετρολίνα, η οποία είναι όμιλος συνδεδεμένων οντοτήτων δυνάμει μετοχικού ή κοινού διαχειριστικού ελέγχου ή θυγατρική της Petrolina Limited (ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE856, με εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρικά γραφεία στη οδό Κιλκίς, αρ.1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος).

Ο Όμιλος Πετρολίνα αποτελείται και χωρίζεται σε δύο υπο-ομίλους εταιρειών. (i) στο "Δημόσιο Όμιλο Πετρολίνα" – οι εταιρείες που ελέγχονται από ή συνδέονται άμεσα ή είναι θυγατρικές της Petrolina (Holdings) Public Ltd (εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ1018, με εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρικά γραφεία στην οδό Κιλκίς, 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος) και (ii) στον «Ιδιωτικό Όμιλο Λευκαρίτη" – οι ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται ή ελέγχονται ή είναι θυγατρικές της Petrolina Ltd και στις οποίες η Petrolina (Holdings) Public Ltd δεν έχει άμεση συμμετοχή. 

Petrolina Public Group

Lefkaritis Private Group

Petrolina (Holdings) Public Ltd

Petrolina Ltd

Petrolina Aviation Ltd

Lefkaritis Bros Ltd

P&S LPG Gas Ltd

 

Linco Insurance Agent,Sub-agent and Consultants Ltd

PPT Aviation Services Ltd

Famagusta Citrus Waste Control Company Ltd

LCA Aviation Fueling System Ltd 

Lefkaritis Industries Ltd

VLPG Plant Ltd

Petrolina Solar Ltd

Hellenic Aviation Fueling Company SA

Petrolina Electric Ltd

Petrolina Terminals Ltd

Petrolina Energy Ltd

P.W. Bunkering Services (East Med) Ltd

Centragaz Ltd

Petrolina Bayfront Ltd

Petrogaz Ltd

SILK OIL S.A. (Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική - Εισαγωγική – Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία)*

 

Lefkaritis Estates (Pyla) Ltd

Lefkaritis Holdings Ltd

Lefkaritis Bros Ocean Ltd

 

Petrolina Crude Oil Trading Ltd

 

Lefkaritis Bros Seas Ltd

LV Maritime Services Ltd

 

 Agip Cyprus Co Ltd

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας γραπτώς στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DataProtection@lefkaritisgroup.com.cy  ή μέσω τηλεφώνου στο 24 84 80 00.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχετε απευθείας σε εμάς ή μέσω πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους. Ακολουθεί μια λίστα με τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

 • όταν γίνετε ή επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνετε πελάτης μας,

 • όταν γίνετε ή επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνετε προμηθευτής ή πωλητής μας,

 • όταν συμμετέχετε ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.petrolinaelectric.com.cy/,

 • όταν υποβάλλετε αιτήματα για να λάβετε τις υπηρεσίες μας,

 • όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις μας,

 • όταν παρέχετε υπηρεσίες για λογαριασμό μας ως αντιπρόσωπος ή υπεργολάβος μας,

 • όταν συνεργάζεστε μαζί μας,

 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για τυχόν απορία, καταγγελία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης απασχόλησης), και/ή

 • όταν γίνετε υπάλληλός μας.

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές, όπως:

 • από νομικές οντότητες με τις οποίες έχουμε επαγγελματική σχέση, για παράδειγμα όταν είστε υπάλληλος σε εταιρεία πελάτη ή συνεργάτη ή υπεργολάβου ή αντιπροσώπου που προσφέρει υπηρεσίες ή υποστήριξη σε μας,

 • μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων:

 • των αντιπροσώπων μας που έχουν διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς,

 • των παρόχων υπηρεσιών μας και

 • των υπεργολάβων μας.

 

(γ)   Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, συμπεριλαμβανομένων:

 • του Διαδικτύου;

 • του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και

 • του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Μπορεί να συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με την υπηρεσία που σας παρέχουμε ή που λαμβάνουμε από εσάς:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Στοιχεία ταυτοποίησης όπως ο αριθμός ταυτότητας σας και η διεύθυνση σας, ο αριθμός λογαριασμού σας, προηγούμενα και τρέχοντα τιμολόγια και η εγκεκριμένη παροχή ρεύματος.

 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες όπως ο αριθμός του τραπεζικού σας λογαριασμού και στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία της κάρτας πληρωμής και άλλα οικονομικά στοιχεία.

 • Λεπτομέρειες για τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

 • Καταγραφές κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας και μέσω αυτού μπορεί να συλλέγονται φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία μπορεί να απεικονίζεστε όταν προσφέρουμε υπηρεσίες σε σας.

 • Αρχεία από οποιουδήποτε είδους αλληλογραφία και/ή επικοινωνία έχουμε μαζί σας.

 • Λεπτομέρειες των συμβολαίων που συνάπτετε μαζί μας.

 • Τις προτιμήσεις σας όσο αφορά την εμπορική προώθηση προϊόντων (marketing).

 • Άλλες πληροφορίες για εσάς που μας δίνετε συμπληρώνοντας έντυπά ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε μέσω τηλεφώνου, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο.

 

Καταγραφή: Για να βοηθήσουμε στο να διατηρήσουμε εσάς και τα επιχειρησιακά μας συμφέροντα ασφαλή (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων μας και της χρήσης του επιχειρηματικού απορρήτου), μπορεί να καταγράψουμε λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεών σας ή της απασχόλησης σας μαζί μας. Μπορεί να καταγράφουμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων, προσωπικών συναντήσεων, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογών, ζωντανών συνομιλιών, συνομιλιών μέσω βίντεο και οποιουδήποτε άλλου είδους επικοινωνία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες σας (ή τις δικές μας), προς εμάς (προς εσάς) να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλάβουμε και να ανιχνεύσουμε περιπτώσεις απάτης και άλλων εγκλημάτων. Ενδέχεται επίσης να καταγράφουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλληλεπιδράσεις, π.χ. τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους μας καλείτε (ή τη χρήση των συσκευών που διατίθενται σε σας στα πλαίσια της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ή της χρήσης των προϊόντων μας) και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων σε εμάς ή το αντίστροφο.

 

4. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

4.1 Προσωπικά δεδομένα

Θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας όπου έχουμε νόμιμο λόγο για τη χρήση τους, τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει ή συμφωνήσει μαζί σας ή για να λάβουμε κάποια μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή πληροφορίες, και πιο συγκεκριμένα για:

 • να εξετάσουμε κάθε πρόταση που υποβάλλεται από εσάς και να σας παρέχουμε μια προσφορά,

 • να διαχειριζόμαστε τη σύμβασή σας,

 • να επικοινωνούμε μαζί σας έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας σχέση με σας και να επιλύουμε τυχόν παράπονα και/ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε,

 • να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης,

 • να ανακτήσουμε οποιαδήποτε πληρωμή οφείλεται σε εμάς σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς.

 

(β)  Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση

Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν κάποιες αναγκαίες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τη συμμόρφωση μας με κυβερνητικά ρυθμιστικά όργανα διατάγματα, τη φορολογική νομοθεσία και/ή άλλες υποχρεώσεις αναφοράς (π.χ. σε πιστωτικούς ελέγχους κανονιστικής συμμόρφωσης από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες αρχές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτης)για τη διεξαγωγή των εργασιών μας και τη συμμόρφωση μας με κανονιστικές υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται.

 

(γ)   Όταν έχουμε κατάλληλα έννομα συμφέροντα για να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξουμε έννομα συμφέροντα δικά μας ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντά μας δε θα υπερισχύουν των συμφερόντων και θεμελιωδών δικαιωμάτων σας. Συγκεκριμένα, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • να διατηρούμε τους λογαριασμούς και τα αρχεία μας,

 • να ενισχύσουμε την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων μας,

 • να εντοπίζουμε, να προλαμβάνουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και να διαχειριζόμαστε την έκθεση μας στον κίνδυνο και την ποιότητα,

 • να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών μας στοιχείων και να αποτρέπουμε την παράνομη είσοδο μέσω της βιντεοπαρακολούθησης (CCTV),

 • να διαχειριζόμαστε τις υποδομές μας και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες,

 • να τροποποιούμε ή να βελτιώνουμε με άλλο τρόπο τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες μας,

 • να υπερασπιζόμαστε, να διερευνούμε ή να προωθούμε δικαστικώς έννομες αξιώσεις,

 • να λαμβάνουμε επαγγελματικές συμβουλές (π.χ. φορολογικές ή νομικές συμβουλές),

 • να πραγματοποιούμε αναλύσεις δεδομένων (όπως έρευνα αγοράς, ανάλυση τάσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση και κατηγοριοποίηση  πελατών).

 

(δ)  Όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (όπως για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε επεξεργασία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DataProtection@lefkaritisgroup.com.cy.

 

4.2 Ευαίσθητα δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα μόνο αν πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αν έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας (ένας νόμος μπορεί να αποκλείσει αυτήν την επιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις),

 • ένας Ευρωπαϊκός ή εθνικός νόμος ή μια συλλογική σύμβαση, απαιτεί από εμάς να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά που απορρέουν από αυτόν το νόμο ή σύμβαση, καθώς και με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ατόμων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,

 • όταν διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα κάποιου ατόμου ή ατόμου που είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει τη συγκατάθεσή του,

 • όταν τα ευαίσθητα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,

 • όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει του Ευρωπαϊκού ή εθνικού δικαίου,

 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, αξιολόγησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου,

 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου,

 • όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού δικαίου.

 

5. Με ποιον μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους όπως αναφέρεται παρακάτω. Όταν το πράττουμε, ζητάμε από αυτούς τους τρίτους να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα μοιραστούμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, ούτε θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

 • Πάροχοι υπηρεσιών που επιλέξαμε για να μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε σας προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και υποστήριξη.

 • Ελεγκτές και λογιστές.

 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.

 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, εταιρείες αρχειοθέτησης και/ή διαχείρισης αρχείων και εταιρείες αυτόματου συγχρονισμού/αποθήκευσης δεδομένων (cloud).

 • Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι.

 • Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, και αρχές επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνές τους.

 • Εταιρείες επεξεργασίας καρτών πληρωμής.

 • Εταιρείες ανάκτησης οφειλών.

 • Μέλη του Ομίλου Πετρολίνα.

 • Συνεργάτες όπως αντιπρόσωποι και άλλες εταιρείες που μας βοηθούν με την πώληση των υπηρεσιών μας.

 • Άνθρωποι που παρέχουν εγγυήσεις ή άλλη ασφάλεια για τα ποσά που μπορεί να μας χρωστάτε.

 

Αν και δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παραλήπτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)), σε περίπτωση που το πράξουμε, θα απαιτήσουμε από τους παραλήπτες σε τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

 

6. Διαφύλαξη των δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά διοικητικών, τεχνικών και τεχνολογικών μέτρων για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική τους μορφή. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και από οποιονδήποτε τρίτο που εκτελεί οποιεσδήποτε εργασίες εκ μέρους μας ή στις εγκαταστάσεις μας ή στους διακομιστές μας να συμμορφώνονται με κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των πληροφοριών και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

 

7. Εμπορική προώθηση προϊόντων και έρευνα αγοράς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Εμπορική προώθηση προιόντων: Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούνται από πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συνάγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αγοράζετε τα προϊόντα μας ή που υποβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας ή των εφαρμογών μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου Πετρολίνα, καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας. Μελετάμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστείτε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει.  Αυτό περιλαμβάνει εμπορική προώθηση μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνύματος στιγμιαίου κειμένου, ασφαλών μηνυμάτων ή διαφήμισης σε εσάς και σε άλλα άτομα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε σε εσάς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μόνο αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό. 

Έρευνα αγοράς : Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για την αναγνώριση τάσεων. Οι οργανισμοί έρευνας αγοράς που ενεργούν εκ μέρους μας ενδέχεται να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας ζητήσουν να λάβετε μέρος σε έρευνα. Δεν θα σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επικοινωνίας εάν μας ζητήσατε να μην έρθουμε σε επαφή μαζί σας με αυτή τη μέθοδο. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς θα μας κοινοποιηθούν ανώνυμα εκτός και αν μας έχετε δώσει την άδεια να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtection@lefkaritisgroup.com.cy.

 

8. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (διατήρηση)

Εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από τους εφαρμοστέους νόμους, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα διατηρούμε επαγγελματική σχέση μαζί σας.

Όταν τερματιστεί η μεταξύ μας επαγγελματική σχέση, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο διάστημα από τα ακόλουθα:

(i) οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης ορίζεται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων μας που συμμορφώνεται με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση, ή

(ii) το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές ενέργειες ή έρευνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρείχαμε ή λάβαμε.

 

Κατά κανόνα διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο επτά (7) ετών από τη λήξη της σχέσης μας με εσάς. Αυτό μας επιτρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας ή να τα χρησιμοποιούμε εκεί που χρειάζεται για τους έννομους σκοπούς μας, όπως είναι η επεξεργασία τυχόν διαφορών ή αξιώσεων που εκκρεμούν για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα.

 

Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές ή νομικές υποχρεώσεις ή όπου μπορεί να τα χρειαστούμε για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας (π.χ. περίοδοι που ορίζονται στον νόμο περί παραγραφής).

 

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούμε σε σχέση με σας:

 • Να λάβετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ενημερωθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που σας αφορούν.

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα στοιχεία σας εάν έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν υπάρχει έννομο συμφέρον (π.χ. αν υπάρχει αξίωση εναντίον σας ή εναντίον του Ομίλου Πετρολίνα).

 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το λόγο αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 • Να ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν:

  • δεν είναι ακριβή,

  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε,

  • δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα κρατήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις που σας αφορούν,

  • έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά περιμένετε από μας να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

 • Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.

 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για να μας επιτρέψετε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

 

Άσκηση των Δικαιωμάτων Σας: Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά. Στόχος μας είναι να απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα (εάν επιτρέπεται από το νόμο). Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για το πόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούμε και θα σας εξηγήσουμε τους λόγους για την καθυστέρηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Εάν επιτρέπεται από το νόμο, θα σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω γιατί απορρίφθηκε. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα τα αιτήματα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που ανταποκριθήκαμε στις ανησυχίες σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για εμάς (παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην Ενότητα 10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας).

 

Ακρίβεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα: Προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ακριβή, πλήρη και επίκαιρα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και επομένως θα πρέπει να μας ενημερώνετε εάν αλλάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου στο οποίο παρασχέθηκαν, π.χ. σε σχέση με την προώθηση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή αίτησης απασχόλησης.

 

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή με την επίσκεψη σας στην ενότητα Προστασίας Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση https://www.dataprotection.gov.cy.

 

11. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Μπορούμε να τροποποιήσουμε και να ενημερώσουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Θα δημοσιεύουμε τις αλλαγές αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας και θα ενημερώνουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

12. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή που επηρεάζει σημαντικά εσάς και η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων (δηλ. δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία).

 

Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβρης 2022